Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 19/5/1960,1962,1965

Từ năm 1960 đến 1962 và 1965 đến 1967 vào trung tuần tháng 5, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường sang Trung Quốc để làm công tác ngoại giao, tranh thủ nước bạn ủng hộ cuộc kháng chiến đang diễn ra ngày càng ác liệt ở trong nước. 
Riêng ngày 19/5/1965, Bác thăm Khúc Phụ, quê hương của Khổng Tử và làm bài thơ “Phỏng Khúc Phụ” “Ngũ nguyệt thập cửu phỏng Khúc Phụ,Cổ tùng cổ miếu lương y hy. Khổng gia thế lực kim hà tại? Chỉ thặng tà dương chiếu cổ bi”. 
Đặng Thai Mai dịch "Mười chín tháng năm thăm Khúc Phụ  Miếu xưa vẫn dưới bóng tùng xưa Uy quyền họ Khổng giờ đâu nhỉ? Lấp loáng bia xưa chút ánh tà"