Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 19/5/1968

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 19/5/1968, 9 giờ, Bác tiếp tục sửa chữa và bổ sung bản Di chúc.