Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 19/5/1968

Ngày 19/5/1968 9 giờ, Bác tiếp tục sửa chữa và bổ sung bản Di chúc.