Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 19/5/1980

Ngày 19/5/1890 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.