Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 19/51959

Ngày 19/5/1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy rượu Hà Nội. Qua các phân xưởng sản xuất thấy công nhân phải làm những công việc nặng nhọc, Người nói với cán bộ nhà máy “Các chú phải cải tiến để tăng năng suất, giảm bớt sức lao động”.