Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 2/12/1948

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 2/12/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi ông Cù Huy Cận, góp ý kiến rất cụ thể và chi tiết về bản "Nội quy kiểu mẫu của Quỹ nghĩa thương".

Kết luận, Người viết "Nói tóm lại Phải làm nội quy giản đơn hơn, thì dân mới dễ hiểu, dễ làm hơn".