Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 02/02/1960

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 02/02/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ông bà luật sư F.H. Lôdơby và con gái đến thăm Nhà máy Cơ khí Hà Nội và Trại thiếu nhi miền Nam ở Hà Nội.

Tại Nhà máy cơ khí Hà Nội, nói chuyện với cán bộ, công nhân nhà máy, sau khi giới thiệu luật sư F.H. Lôdơby, ba mươi năm trước, đã đứng ra bào chữa  lúc Người  bị bọn phản động Anh-Pháp bắt, Người khen ngợi cán bộ, công nhân đã có nhiều cố gắng thực hiện kế hoạch nhà nước và căn dặn anh em phải tăng cường học tập văn hóa, kỹ thuật, đẩy mạnh công tác quản lý, cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức cũng như nâng cao kỷ luật lao động và học tập kinh nghiệm chuyên gia nước bạn nhằm thực hiện tốt Kế hoạch Nhà nước năm 1960, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Trong ngày, Người hướng dẫn gia đình luật sư F.H. Lôdơby thăm nơi ở và làm việc của Người và giới thiệu với luật sư và gia đình tập ảnh ghi lại chuyến thăm của luật sư và gia đình tại Hà Nội.