Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 20/5/1969

Ngày 20/5/1969 từ 9 đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem và sửa bản “Di chúc”, Người xem lại tài liệu lần cuối và xếp vào phong bì cất đi./.