Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 21/11/1942

Ngày 21/11/1942 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài thơ “Trẻ chăn trâu”, đăng báo Việt Nam Độc lập, số 144. 
Bài thơ nhằm vận động tinh thần yêu nước ngay đối với lớp người nhỏ tuổi, trong đó có đoạn “... Vì ai ta chẳng ấm no?
Vì ai, ta đã phải lo cơ hàn?
Vì ai, cha mẹ nghèo nàn?
Vì ai, nhà cửa,giang san tan tành?
Vì ai, ngăn cấm học hành?
Vì ai, ta phải chịu vành dốt ngây?
Ấy là vì Nhật, vì Tây
Ra tay vơ vét, đọa đày chúng ta...
Cùng nhau đánh đuổi Nhật, Tây.
Anh em ta mới có ngày vinh hoa.
“Nhi đồng Cứu quốc” hội ta,
Ấy là lực lượng, ấy là cứu sinh.
Ấy là bộ phận Việt Minh,
Dân mình khắc cứu dân mình mới xong...”.