Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 21/11/1951

Ngày 21/11/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn y chủ trương của Bộ Tổng tư lệnh đánh quân Pháp khi chúng tiến công ra Hòa Bình và chỉ thị Việc địch đánh ra Hòa Bình có làm khó cho ta, nhưng cũng gây cơ hội cho ta đánh địch, thắng địch… Phải coi địch đánh Hòa Bình là ta dự đoán trước, điều đó chứng tỏ địch gặp khó khăn, lúng túng, ta quyết nhằm chỗ hở của nó mà đánh chúng cho kịp thời. Chuẩn bị chu đáo và bí mật thì ta sẽ thắng.
Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Mỹ mà tốt” ký bút danh là “Đ.X”, đăng trên báo Cứu quốc, số 1954. Trong bài, Người nhắc lại “Lần trước tôi viết Mỹ là xấu, đó là Mỹ của bọn đế quốc. Lần này tôi viết Mỹ là tốt, tức là của nhân dân Mỹ” khi bài báo đề cập tới việc nhân dân Mỹ kiên cường đấu tranh cho hòa bình.