Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 21/11/1963

Ngày 21/11/1963 Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Cờ đỏ (tờ Akahata) của Đảng Cộng sản Nhật Bản, đăng trên báo Nhân dân, số 3524.
Người tuyên bố “Vấn đề miền Nam chỉ có một cách giải quyết là đế quốc Mỹ rút khỏi miền Nam để nhân dân miền Nam tự giải quyết lấy công việc của mình, theo tinh thần của Hiệp nghị Giơnevơ”./.