Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 21/5/1928

Ngày 21/5/1928 Từ thủ đô nước Đức, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi thư về Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, đóng góp ý kiến cho hoạt động của Ban thuộc địa Đảng Cộng sản Pháp, nhờ chăm sóc các đồng chí Đông Dương đang học ở Nga và cho biết đã sẵn sàng lên đường tới nơi cần đến.