Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 21/5/1965

Ngày 21/5/1956 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 807.
Người viết về việc giáo dục con người, nhất là việc giáo dục trẻ em. Người lớn cần làm gương tốt, cần phải làm “đèn” cho các em. Sách vở, tiểu thuyết, phim ảnh cho trẻ em xem phải lựa chọn cẩn thận. Giáo dục như vậy trẻ em sẽ ngoan, lớn lên sẽ trở thành người cán bộ tốt.