Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 21/8/1941

Ngày 21/8/1941 Nguyễn Ái Quốc viết và vẽ lời cổ động cho tờ báo Việt Nam Độc lập, số 103.
“Việt Nam Độc lập thổi kèn loa
Kêu gọi dân ta trẻ lẫn già
Đoàn kết vững bền như khối sắt
Để cùng nhau cứu nước Nam ta!”.

Trên số báo này còn đăng bài “Dân cày” của Người kêu gọi
“Dân cày phải kiếm Việt Minh mà vào
Để cùng toàn quốc đồng bào
Đánh Pháp, Nhật gây phong trào tự do”.

Nguồn TTXVN; sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, 2008, 2009