Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 21/8/1946

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 21/8/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi công hàm cho Chính Phủ Pháp đề nghị 2 bên cần trở lại tiếp tục đàm phán chính thức ở Hội nghị Fontainebleau.

Phía Pháp trả lời “Những sự khác nhau quá sâu xa giữa hai quan điểm về những vấn đề cơ bản làm cho Hội nghị không họp được, vì có họp cũng không đi đến kết quả nào”. Tuy vậy, cùng ngày, Bác vẫn tiếp tục gặp gỡ các chính khách như Bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại Marius Moutet, cựu Toàn quyền Đông Dương A.Varenne, ông Jean Santeny và trả lời báo Libération (Giải phóng)... nhằm cứu vãn tình hình.

Nguồn TTXVN; sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, 2008, 2009