Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 21/8/1953

Ngày 21/8/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Chi bộ”, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, số 2406.
Bài báo nêu rõ vai trò chi bộ “là sợi dây liên hệ giữa đảng với quần chúng..., luôn luôn tuyên truyền và tổ chức cho nhân dân hiểu và thực hiện chính sách của Đảng, luôn luôn chú ý đến tư tưởng và nhu cầu của nhân dân, luôn luôn quan tâm đến đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa của nhân dân...”.