Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 21/8/1956

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 21/8/1956 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Phải xem trọng ý kiến của quần chúng”, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, số 900.
Người nêu rõ trách nhiệm của cán bộ chính quyền và đoàn thể là phải xem trọng những ý kiến phê bình và những đề nghị của quần chúng, vì “Đó là một điều rất tốt Nó làm cho nhân dân càng gần gũi và càng tin tưởng đoàn thể và chính quyền. Nó làm cho đoàn thể và chính quyền càng hiểu thấu nguyện vọng của quần chúng, càng thấy rõ những thiếu sót của mình để sửa chữa. Nó làm cho chúng ta đoàn kết càng chặt chẽ. Nó càng chứng tỏ chế độ của ta là thật sự dân chủ”.
Người nhắc cán bộ, cơ quan, đoàn thể phải “Tuyệt đối không được áp bức phê bình. Chúng ta phải nhớ rằng cán bộ, đoàn thể cũng như chính quyền, từ trên đến dưới, đều là đày tớ của nhân dân, phải xem trọng ý kiến của nhân dân”.