Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 21/8/1969

Ngày 21/8/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh số 12/LCT ân xá và giảm án cho những phạm nhân thật thà hối cải, tích cực cải tạo nhân kỷ niệm lần thứ 24 Quốc khánh.
Đây là văn bản pháp quy cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.