Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 22/11/1956

Ngày 22/11/1956 Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng nghe báo cáo về Hội nghị cán bộ tỉnh và Hội nghị Tỉnh ủy Phú Thọ; tình hình ở Vĩnh Phúc; kế hoạch công tác của các đoàn thể quần chúng; việc điều động cán bộ bổ sung cho các khu ủy, tỉnh ủy; công tác sửa sai và một số vấn đề khác.
Về công tác sửa sai trong cải cách ruộng đất ở vùng Công giáo, Người nói “Bọn phản động lợi dụng được vì ta có sai lầm, mất lòng dân, vì vậy ta phải tranh thủ nhân dân. Làm mọi cách nói cho đồng bào biết chính sách của Chính phủ là tôn trọng tự do tín ngưỡng, kiên quyết sửa chữa sai lầm. Tuyên truyền cần kịp thời, không những dùng báo chí, đài phát thanh mà phải dùng lối tuyên truyền miệng để đập lại những luận điệu phản tuyên truyền. Vận động một số linh mục tốt giúp ta, giao trách nhiệm cho họ.
Không được đẩy đồng bào lương ra đánh đồng bào Công giáo”.