Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 22/5/1963

Ngày 22/5/1963 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chào mừng Hội nghị các vị đứng đầu các nước châu Phi độc lập. “Chúc Hội nghị thu được nhiều thắng lợi trong việc đoàn kết các nước châu Phi, đẩy mạnh phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giữ gìn chủ quyền dân tộc và giúp đỡ các phong trào giải phóng dân tộc, bảo vệ hoà bình ở châu Phi và trên thế giới”.