Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 22/5/1968

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Ngày 22/5/1968 Từ 8 giờ đến 10 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị về công tác đối ngoại và một số vấn đề quốc tế. 

Về tình hình xảy ra ở Tiệp Khắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Tình hình xảy ra ở Tiệp Khắc cũng có thể bùng ra ở một số nước khác. Sinh hoạt xa xỉ, những sự bất mãn, trình độ giác ngộ không nâng cao thì sinh chuyện ra. Đó cũng là bài học, không nên xem nhẹ việc giáo dục đạo đức”.