Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 22/8/1951

Ngày 22/8/1951 Trên Báo Cứu quốc, số 1889, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen bộ đội Thừa Thiên về thành tích chiến đấu và chiến thắng trong trận Phú Vang (26/7/1951) và căn dặn Không vì thắng lợi mà chủ quan khinh địch. Phải giúp đỡ du kích chiến tranh phát triển và củng cố khắp các nơi.