Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 22/8/1954

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 22/8/1954 Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Phải theo đúng kỷ luật của Đảng", ký bút danh C.B, đăng báo Nhân dân, số 217.
Bài báo nêu rõ mối quan hệ giữa đoàn kết và kỷ luật trong Đảng. Kỷ luật là để đảm bảo tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí của toàn Đảng và toàn dân ta. Người còn chỉ rõ “thống nhất ý chí, thống nhất hành động, thống nhất kỷ luật, tập trung lãnh đạo là việc cực kỳ cần thiết và cực kỳ quan trọng… Các cơ quan tuyên truyền, tổ chức, giáo dục của Đảng phải làm cho cán bộ và đảng viên nhận rõ và theo đúng kỷ luật của Đảng. Đối với mỗi công tác quan trọng, cần phải làm cho mọi người hiểu cái gì nên làm, cái gì nên tránh, thế nào là đúng, thế nào là sai kỷ luật của Đảng. Như vậy kỷ luật của Đảng sẽ được bảo đảm, công tác của Đảng sẽ được thuận lợi, nhiệm vụ của Đảng sẽ chắc chắn hoàn thành”.