Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 22/8/1969

Ngày 22/8/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chào mừng các đại biểu tham dự “Cuộc gặp gỡ thế giới của thanh niên và sinh viên vì thắng lợi cuối cùng của nhân dân Việt Nam”, họp tại Henxinhki (Phần Lan).
Bức điện có đoạn “Cuộc họp mặt của các bạn là một biểu hiện rực rỡ của nhiệt tình và quyết tâm của thế hệ trẻ muốn thực hiện những lý tưởng cao đẹp là tự do, độc lập dân tộc và hòa bình. Giữa lúc chính quyền Níchxơn đang ngoan cố tăng cường chiến tranh xâm lược, cố giữ ngụy quyền Sài Gòn và gây thêm nhiều tội ác đối với nhân dân chúng tôi, cuộc họp mặt đó càng cổ vũ mạnh mẽ nhân dân chúng tôi ra sức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, tiến lên giành thắng lợi cuối cùng”. Thay mặt nhân dân Việt Nam, Người cảm ơn sự ủng hộ, cổ vũ quý báu của các bạn thanh niên khắp thế giới đối với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta./.