Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 23/11/1945

Ngày 23/11/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang về thăm thủ đô.
Người ghi nhận “Trước khi nước ta được độc lập, các đồng bào trên đó ai nấy đã nhiệt tâm yêu nước, yêu nòi gắng sức giúp anh em Việt Minh trong cuộc vận động giải phóng dân tộc rất nhiều...
Bây giờ, nước ta độc lập, tôi thay mặt đồng bào Kinh cảm ơn anh chị em... Tuy ta được độc lập, nhưng dân ta sẽ còn phải gặp rất nhiều nỗi khó khăn, còn phải hy sinh phấn đấu nhiều hơn nữa. Từ người giàu chí người nghèo cần phải một lòng giữ vững nền độc lập... Tôi nhờ anh chị em về nói lại với đồng bào trên ấy biết rằng đồng bào Kinh và Chính phủ rất thương mến đồng bào Mán, Thổ, coi như anh chị em trong một nhà, và khuyên anh chị em gắng sức để đi tới thái bình để cùng hưởng chung”.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký  - Sắc lệnh số 64 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Đây là văn kiện mang tính pháp lý về công tác thanh tra cũng như về công việc xét xử của tòa án, là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Ban Thanh tra, đồng thời cũng đặt viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng hệ thống pháp luật về thanh tra.  - Sắc lệnh số 65 thiết lập “Đông Phương Bác Cổ học viện” để bảo tồn tất cả các cổ tích trong toàn cõi Việt Nam, cấm phá hủy đình, chùa, đền, miếu, các cổ vật, thành, quách, lăng, mộ, chiếu sắc, văn bằng... có ích cho lịch sử.