Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 23/11/1946

Ngày 23/11/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư ngỏ “Gửi đồng bào Việt Nam, người Pháp và Người Thế giới”, đăng báo Cứu Quốc, số 414.  Người đưa ra thông điệp “...Than ôi, trước lòng bác ái, thì máu Pháp hay máu Việt cũng đều là máu, người Pháp hay người Việt Nam cũng đều là người... Máu Việt Nam và máu Pháp đã đổ nhiều rồi. Người Việt và người Pháp cùng tin tưởng vào đạo đức Tự do, Bình đẳng, Bác ái, Độc lập. Người Việt Nam và người Pháp có thể và cần phải bắt tay nhau trong một
sự nghiệp cộng tác bình đẳng thật thà, để gây dựng hạnh phúc chung cho cả hai dân tộc. Đó là ý nguyện của người Việt Nam, mong người Pháp và toàn thế giới biết
cho”.