Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 23/11/1951

Ngày 23/11/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới đồng bào và chiến sĩ Nam bộ nhân kỷ niệm lần thứ 11 Khởi nghĩa Nam Bộ.
Người nhắc nhở “Noi gương oanh liệt của Khởi nghĩa Nam bộ, chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ và kháng chiến mạnh mẽ lên mãi để phá âm mưu của giặc lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt, đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước, giành độc lập và thống nhất thực sự cho Tổ quốc”.
Nguồn Sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2008