Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 23/5/1958

Ngày 23/5/1958 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị bàn về Đề cương đường lối đấu tranh thống nhất nước nhà. Sau khi nghe các ý kiến trình bày về nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ của mỗi miền và bàn về lực lượng của cách mạng ở miền Nam, Người nhắc nhở phải phân tích cơ sở quần chúng của Diệm là ai và cần phải nhận rõ lực lượng này, nếu không sẽ khinh địch.
Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói chuyện với Đại hội Liên hoan chiến sĩ thi đua nông nghiệp toàn quốc lần thứ III. Người nhắc nhở các đại biểu cần vận đồng bà con nông dân tổ chức nhau lại để đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Muốn sản xuất tốt phải chú ý các khâu liên hoàn “nhất nước, nhì phân, tam cần và tứ là cải tiến kỹ thuật”, và giới thiệu một số kinh nghiệm tốt của các nước Trung Quốc, Liên Xô.
Riêng với thủy lợi, Bác đọc câu thơ  “Ơn Đảng như mẹ như cha, Mở mang thủy lợi nhà nhà ấm no. Ấm no không đợi trời cho, Người làm ra nước, sức to hơn trời”.