Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 23/5/1959

Ngày 23/5/1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm “Triển lãm cải tiến kỹ thuật, sáng kiến của lao động Thủ đô”.
Người đặc biệt chú ý đến những phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được làm bằng các vật liệu trong nước và nhắc nhở công nhân cán bộ kỹ thuật phải luôn luôn khiêm tốn học tập chuyên gia các nước bạn để có nhiều thành tích hơn nữa.