Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 23/8/1952

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 23/8/1925 Nguyễn Ái Quốc viết bài văn vần thơ “Hãy thương yêu nhau và cùng nhau đoàn kết”, đăng báo Thanh Niên. Bài thơ có những đoạn (dịch lại từ bản tiếng Pháp).

“Hãy thương yêu nhau và cùng nhau đoàn kết  

Nghĩa vụ một người dân là phải yêu Tổ quốc
Mau cải thiện tâm, tài lực cho dân
Vì sự nghiệp chung hãy học sống và học chết
Hỡi đồng bào yêu quý hãy lắng nghe tôi hát
Rồi học thương yêu nhau, đoàn kết cùng nhau”.