Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 23/8/1958

Ngày 23/8/1958 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trường Đảng Lê Hồng Phong (Hà Nội).
Phát biểu với cán bộ và học viên của trường, Người dạy “Học tập lý luận cốt là để áp dụng thực tế. Học đi đôi với hành, có học mới làm được việc”.