Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 23/8/1965

Ngày 23/8/1965 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Ta nhất định thắng, địch nhất định thua”, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân dân, số 4159.
Bài báo lên án việc Tổng thống Mỹ L.B.Johnson vừa tăng cường chiến tranh vừa đưa ra chiêu bài thương lượng hòa bình.
Bài báo đưa ra thông điệp “Bao nhiêu lính Mỹ sang miền Nam sẽ trở thành bấy nhiêu cục chì đè nặng lên cổ đế quốc Mỹ và làm nó sa lầy càng sâu thêm... “Chúng thêm 5 vạn hay 50 vạn lính Mỹ, chúng cũng sẽ thua, ta cũng sẽ thắng”. Chỉ có một cách giải quyết “hòa bình trong danh dự” là Mỹ phải làm đúng theo Hiệp định Genève 1954 về Việt Nam, như 4 điểm của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 5 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đã nêu rõ”./.