Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 24/8/1953

Ngày 24/8/1953 Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Chủ nghĩa xã hội", ký bút danh Đ.X, đăng báo Cứu quốc, số 2408.
Bài viết nêu lên năm đặc điểm của chủ nghĩa xã hội Mọi tư liệu sản xuất đều là của chung; lực lượng sản xuất chủ yếu là công nhân và nông dân; thực hiện khẩu hiệu "Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng"; sản xuất có kế hoạch; không có sự phân biệt giữa lao động trí óc và lao động chân tay, giữa thành thị và nông thôn.