Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 24/8/1969

Ngày 24/8/1969 được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam phát bài diễn ca về Điều lệ Hợp tác xã nông nghiệp, Người căn dặn các nhân viên phục vụ nhắc nhở cơ quan Tuyên huấn phổ biến rộng rãi hình thức diễn ca này để bà con nông dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm, thực hiện tốt Điều lệ Hợp tác xã nông nghiệp./.