Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 25/10/1946

Ngày 25/10/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Bàn về địa hình” trong loạt bài giới thiệu về “Binh pháp Tôn Tử”, ký tên Q.Th., đăng báo Cứu Quốc, số 386. 
Trong bài, Người phân tích “Về quân sự đành rằng phải có binh mạnh, tướng giỏi, nhưng không nghiên cứu địa hình một cách tường tận, không thể xuất trận thành công được. Trên mặt trận, biết lợi dụng địa hình, đánh trận không hao tổn công sức mà được thắng lợi dễ dàng... Gặp địa hình nào phải tùy cơ ứng biến để có thể lợi dụng một cách có hiệu quả trong cuộc chiến đấu với địch”.