Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 25/10/1947

Tháng 10/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, ký bút danh X.Y.Z.
Cuốn sách gồm sáu phần
1. Phê bình và sửa chữa nêu lên tầm quan trọng của việc tự phê bình và phê bình. Cách thức tiến hành. Những căn bệnh cần phải sửa chữa trong lối làm việc của Đảng.
2. Mấy điều kinh nghiệm nêu lên sáu bài học lớn
– Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong.
– Có chính sách đúng đồng thời phải có cách làm đúng.
– Phải nghiên cứu kinh nghiệm đến tận gốc.
– Phải nâng cao sáng kiến và lòng hăng hái.
– Bất kỳ việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân mà làm và chịu trách nhiệm trước nhân dân.
– Sát quần chúng, hợp quần chúng. 
3. Tư cách và đạo đức cách mạng nêu 12 tiêu chuẩn của một đảng chân chính cách mạng; nhiệm vụ của đảng viên và cán bộ; năm điều nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm; những khuyết điểm cần sửa chữa và cách sửa chữa.
4. Vấn đề cán bộ công tác huấn luyện cán bộ; bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ; chính sách cán bộ.
5. Cách lãnh đạo.
6. Chống thói ba hoa.