Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 25/5/1947

Ngày 25/5/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”, sau cuộc hội kiến với Paul Mus, phái viên của chính quyền thực dân.
Người tố cáo thái độ của giới quân phiệt thực dân Pháp “quen thói hung tàn, bất nhân, vô lễ”… và kêu gọi mọi người dân hãy kiên quyết hy sinh chiến đấu, đánh tan bọn quân phiệt thực dân, giành lấy thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. 
Cùng ngày, Bác viết “Thư gửi nhân dân Pháp”, nêu rõ “Bọn quân phiệt thực dân đã bắt buộc chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, chúng tôi lấy câu châm ngôn hiên ngang của các bạn làm châm ngôn của chúng tôi “Thà chết không làm nô lệ”. Chúng tôi chiến đấu vì công lý. Chúng tôi sẽ tồn tại; chúng tôi sẽ chiến thắng”.
Còn trong thư gửi “anh em văn hóa và trí thức Nam bộ”, Bác nhắn nhủ “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà, mà anh em văn hóa và trí thức phải làm cũng như là những chiến sĩ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Nhân dân ta sẵn lòng thân thiện với nhân dân Pháp, nhưng quyết không chịu làm nô lệ cho thực dân phản động. Anh em văn hóa với trí thức là lớp tiên tri tiên giác, càng phải quyết tâm không chịu làm nô lệ”.