Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 25/5/1948

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 25/5/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của báo Pháp “Frères D’Armes” đăng trên báo Cứu quốc, số 938. 

“Hỏi Thưa Chủ tịch, Chủ tịch ghét gì nhất? Trả lời Điều ác / Hỏi Thưa Chủ tịch, Chủ tịch yêu gì nhất? Trả lời Điều thiện / Hỏi Chủ tịch cầu mong gì nhất? Trả lời Nền độc lập của nước tôi và của tất cả các nước trên hoàn cầu / Hỏi Thưa Chủ tịch, Chủ tịch sợ gì nhất? Trả lời Chẳng sợ gì cả! Một người yêu nước không sợ gì hết và nhất thiết không được sợ gì”.