Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 25/5/1950

Tháng 5/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm “Lớp đào tạo cán bộ mật mã Lê Lai” tại cánh rừng Bản Cọ (Định Hóa, Thái Nguyên).
Người căn dặn “Mật mã là công tác cơ mật, quan trọng, vẻ vang... Mật mã phải bí mật, nhanh chóng, chính xác. Các chú làm mật mã phải bí mật và đoàn kết”.