Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 25/5/1954

Ngày 25/5/1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Tuyên truyền”, bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 188.
Bài báo nêu lên tầm quan trọng của công tác tuyên truyền và lưu ý cán bộ tuyên truyền phải giáo dục nhân dân dùng mọi hình thức đập tan tuyên truyền giả dối và thâm độc của địch./.