Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 25/7/1960

Ngày 25/7/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh đi kiểm tra  đê và công tác chuẩn bị phòng, chống lũ lụt ở Bắc Ninh. Người đến xem xét các quãng đê quan trọng, các điếm canh đê và kè thuộc địa phận của địa phương phụ trách (đê xã Việt Thống và kè Thống Thượng, huyện Quế Võ). Người căn dặn cán bộ các ngành trong tỉnh phải tích cực động viên nhân dân tham gia, phải chuẩn bị chống giặc lụt như trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cần khắc phục tư tưởng chủ quan trong cán bộ, nhân dân, phải thường xuyên sẵn sàng đối phó kịp thời với bão lụt.