Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 25/7/1961

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 25/7/1961 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại đội 1 thuộc Trung đoàn 230 phòng không, đóng tại trận địa Quảng Bá (Hà Nội). Nói chuyện với cán bộ và chiến sĩ, Người căn dặn “Các chú phải ra sức học tập kỹ thuật, chiến thuật hơn nữa thì mới đảm bảo làm tròn được nhiệm vụ. Nhất là phải tránh chủ quan thỏa mãn. Trình độ văn hóa của các chú còn thấp, nên càng phải cố gắng mà học hỏi để làm cơ sở tốt cho huấn luyện quân sự”.