Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 25/8/1950

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 25/8/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi Hội nghị các cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốc”.
Người ân cần căn dặn các cháu phải biết “Yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ hoạt bát, tự nhiên, tự động trẻ trung của chúng”.
Để làm được việc đó, Bác yêu cầu các ban phụ trách nhi đồng cần phải liên lạc với cha mẹ, và thầy giáo của các em. “Chính phủ, các đoàn thể và tất cả đồng bào đều có trách nhiệm giúp vào việc giáo dục nhi đồng”. “Phụ nữ, thanh niên phải là người phụ trách chính, nhất là thanh niên”. Cán bộ phụ tách phải “cố gắng học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, nhất là phải làm kiểu mẫu trong mọi việc cho các em bắt chước”.