Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 26/5/151

Ngày 26/5/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị (mở rộng) bàn về công tác tài chính, thuế nông nghiệp, công thương và phát hành tiền tệ.