Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 26/7/1953

Ngày 26/7/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 2 bài, ký bút danh C.B, đăng báo Nhân dân, số 126.
Bài “Đã nhiều lại nhanh”, ca ngợi tinh thần yêu nước của nhân dân Liên Xô trong việc mua công trái xây dựng đất nước hồi tháng 6 năm nay đã nhiều lại nhanh, bởi ai cũng coi đó là một vinh dự, góp phần xây dựng đất nước. Liên hệ với việc nộp thuế ở nước ta, Người cho rằng, đồng bào ta đều nồng nàn yêu nước, mọi người thi đua nộp nhanh, đủ để bộ đội ăn no đánh mạnh, tranh lấy thắng lợi to lớn hơn nữa. Bài “Tội nghiệp trẻ con Pháp”, Người cho biết ở Pháp ngày càng có nhiều trẻ em phạm tội. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là do sinh hoạt cực khổ, nhà ở khan hiếm. Trong khi đó bọn phản động Pháp vẫn âm mưu đeo đuổi cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam, chi phí ngày càng nhiều cho cuộc chiến tranh đó. Kết quả là nhân dân Pháp ngày càng phản đối chiến tranh, ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng chiến. Người cho đây là một điều kiện thuận lợi giúp cho cuộc kháng chiến của ta thắng lợi.