Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 26/7/1956

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 26/7/1956 Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài “Tự phê bình, sửa chữa”, ký bút danh C.B., đăng trên báo Nhân dân, số 874. Sau khi nêu những nét khái quát về tự phê bình và phê bình, Người nêu rõ chỉ có Đảng chân chính cách mạng và chính quyền thật dân chủ mới dám mạnh dạn tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên. Càng đoàn kết chặt chẽ, càng đồng tâm nhất trí thì tiến bộ không ngừng. Làm được như vậy sẽ thắng lợi.