Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 26/7/1962

Ngày 26/7/1962 Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Hải Dương. Sau khi tham gia chống úng cùng nông dân xã Hiệp Lực, xã ứng Hoè, Ninh Giang, Người gặp gỡ và nói chuyện với đại biểu nhân dân và cán bộ trong tỉnh. Người khen Hải Dương "có tiến bộ về mọi mặt "; so với lần đầu Người về thăm (1957), song "những tiến bộ đó chưa làm thoả mãn được những nhu cầu của nhân dân"; Nhắc nhở nhân dân Hải Dương cần làm tốt một số việc cụ thể, Người nhấn mạnh “Để làm tốt những công việc đó, mọi người công dân - già trẻ gái trai - đều phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà. Mọi người phải nâng cao tinh thần trách nhiệm cần kiệm xây dựng Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã
hội”. Buổi chiều, Người thăm Nhà máy sứ Hải Dương. Người viết trên lọ hoa - sản phẩm của Nhà máy bốn chữ: "Cố gắng, tiến bộ". Cùng ngày, bài viết nhan đề "Tiến bộ" của Người, ký bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân số 3045. Người khen ngợi “vụ chiêm năm nay đồng bào nông dân hoàn thành nhiệm vụ nhanh, gọn, tốt hơn vụ chiêm năm ngoái, đặc biệt Nghệ An không những trồng nhiều lạc mà còn tiết kiệm để bán nhiều lạc cho Nhà nước”. Kết quả đó, như bài báo khẳng định, là do cán bộ tỉnh huyện đi sâu đi sát; cán bộ đảng viên gương mẫu; cán bộ, xã viên thấm nhuần tinh thần làm chủ./.