Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 26/8/1948

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 26/8/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho nhi đồng tỉnh Yên Bái. Người tỏ ý rất vui vì đã nhận được thư của các cháu báo tin nhiều bạn nhỏ đã tham gia tổ chức Đội và đã biết chữ. Người mong các cháu “trong năm nay làm cho được hai việc gắng tổ chức 10.000 cháu và cháu nào cũng cố học cho biết chữ”.