Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 26/8/1953

Tháng 8/1953 Sau một phiên họp của Hội đồng Chính phủ trên chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm một bài thơ chữ Hán.
“Song ngoại nguyệt minh lung cổ thụ,
Nguyệt di thụ ảnh đáo song tiền.
Quân cơ, quốc kế thương đàm liễu,
Huề chẩm song bàng đối nguyệt miên”
Bác đưa cho Luật sư Phan Anh xem và được luật sư dịch ra quốc ngữ
“Ngoài sân trăng sáng lồng cây,
Trăng đưa bóng ngả, bóng cài bên song.
Việc quân, việc nước bàn song.
Bên song ôm gối, gối cùng trăng mơ”.