Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 27/12/1951

Ngày 27/12/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi toàn thể chiến sĩ và cán bộ nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân Giải phóng Việt Nam”, đăng báo Nhân Dân.
Người nhắc nhở “cần phải phát huy tinh thần anh dũng của Quân Giải phóng, cần phải thấm nhuần tư tưởng kháng chiến nhất định thắng lợi nhưng phải trường kỳ và gian khổ. Cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm và đi sát với nhân dân, để thắng nhiều trận to hơn nữa, để tiêu diệt sinh lực địch, để đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn”.