Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 27/5/1955

Ngày 27/5/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Gia đình gương mẫu”, bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 450.
Người biểu dương những người cha, người mẹ Việt Nam đã động viên con cháu hăng hái gia nhập lực lượng vũ trang, trong đó nhiều gia đình có bảy, tám người con phục vụ trong quân đội.